آيا تا به حال موقعيتي بوده ايد که به خاطر عصبانيت ،خستگي يا غم خوردن ديوانه شويد با اين همه اکنون که سالها از آن روز گذشته است با يادآوري آن به تمام چيزهايي که شما را بسيار اذيت کرده اند بخنديد؟ ما همگي اين اندرز قديمي را شنيده ايم (روزي آن را به ياد مي آوريد و مي ختديد) يکي از معلم هاي من آقاي ريچارد باندلر،موسس ان ال پي روزي پرسيد که چرا منتظريم؟ چرا اکنون نمي خنديد؟

اين کار را امروز انجام دهيد به چيزي که قبلا تصور مي کرديد استرس آور است بخنديد آيا احساس مي کنيد که کمي بيشتر موقعيت کنوني را تغيير داده ايد؟


برچست ها :