خوشبختی چیزی نیست که به آن برسید: خوشبختی شیوه یا نحوه ای از بودن است. نوعی از بودن و وجود داشتن و احساس کردن در هر لحظه از زمان، آموختنی، فراگرفتنی و تمرین کردنی.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,