آیا مشکلات مانند دیواری راه شما را سد کرده اند؟با نیروی تشبیه برای خود راهی بگشایید:

به آخر خط رسیده ام،دارم غرق می شوم،شادی ام مثل پرنده سطحی و مسخره است،به بن بست رسیده ام و ... . 

همه این عبارات در چه چیز مشترک اند؟؟؟ 

در همه ی آن ها تشبیه به کار رفته است. منظور از تشبیه چیست؟ 

مردم همیشه برای بیان احساسشان از تشبیه استفاده می کنند.زندگی میدان جنگ است و زندگی یک ساحل است هر دو

تشبیه است با دو مفهوم متفاوت راجع به دنیا. اگر زندگی را با جمله اول تعریف کنیم شاید عقیده ما این باشد که مردم در این دنیا همیشه در حال دعوا و جنگ هستند اما اگر  زندگی را با جمله دوم تعریف کنیم عقیده ما این است که مردم در حال خوشی و آرامش هستند. 

تشبیه هایی که می توانند زندگی را دگر گون سازند:  

این خیلی خوب است ول من همین الان احساس میکنم که مشکلات مثل دیوار های زندان من را در میان گرفته اند. 

در جواب: بسیار خوب فقط در را پیدا کن و آن را باز کن. 

ممکن است بگویید: حس می کنم بار همه دنیا روی شانه های من است پس بار را زمین بگذارو حرکت کن.


برچست ها : ,,,,,,,,